چگونه از صحت مبالغ درمان و ... مطلع شویم؟ (سیستم ارتباط با مشتریان)

با مراجعه هر شخص به یکی از مراکز طرف قرارداد شرکت و انجام درمان، آن مرکز ظرف مدت 24 ساعت درمان انجام شده را در پرونده الکترونیکی ثبت خواهد کرد. همزمان با ثبت آن یک SMS و یک Email مبنی بر درمان انجام شده، نام پزشک معالج و مبلغ پرداختی برای شخص فرستاده می­شود. و از شخص خواسته می شود که میزان رضایمندی خود را از صفر تا پنج برای ما پاسخ دهد. با این وجود هیچ مبلغی اضافی نمی­توان از بیمار دریافت نمود چرا که سامانه اجازه ورود مبلغ بیشتر را به پزشک نمی­دهد و اگر مبلغ بیشتری توسط شخص پرداخت شده باشد با مبلغ SMS مغایرت خواهد داشت. همچنین مغایرت در پرداخت توسط آتی کارت و مبلغ پرداختی که در پرونده ثبت شده برای ناظران شرکت گزارش خواهد شد. همچنین با ارسال نام دکتر از ورود درمان تخصصی بجای درمان عمومی جلوگیری خواهد شد. میانگین نمره پاسخ شما که میزان رضایمندی شما را نشان خواهد داد در صفحه پزشکان ثبت خواهد شد و دیگران را قادر می­سازد که راحت تر پزشک خود را انتخاب نمایید و ما نیز در تمدید قرارداد پزشکان یاری می­نماید.

پرونده دندانپزشکی الکترونیک چیست؟

چرا مراکز درمانی آتیه سلامت تخفیف میدهند؟

درصد تخفیف مراکز درمانی چگونه مشخص میشود و چگونه میتوان یک مرکز درمانی را انتخاب کرد؟

تعرفه چیست؟

چگونگی ثبت نام و بهره مندی از خدمات